Adatkezelési tájékoztató

I. A Tájékoztató és az adatkezelés célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a https://spiritusz.net/ weboldal (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.") szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése a szolgáltatásra igényt tartó felhasználók részére.

II. Az Adatkezelő adatai

Név: Farkas Erzsébet

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

III. Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

IV. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet a hírlevélre feliratkozás útján ad meg.

V. Adattovábbítás

1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

2. Adatkezelő az adatokat a hírlevelek üzemeltetése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:

2/1. A weboldalt kiszolgáló szerverek az Adatkezelő által megbízott, tárhely (hosting) szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szerverközpontjában kerültek elhelyezésre.

3. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

VI. A kezelt személyes adatok köre
 
1. Adatkezelő birtokába a hírlevélre történő feliratkozás során az alábbi adatok kerülnek:

1/1 Név
1/2 E-mail cím
1/3 A feliratkozás során használt számítógép egyedi hálózati azonosítója (IP cím)

2. Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépén és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. Az Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatóak az egyes webböngészők súgóján keresztül.

A honlap megfelelő működése érdekében a Felhasználónak a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát!

VII. Felhasználói jogok és jogérvényesítés

1. Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a honlapon feltüntetett elérhetőségeken.

2. Felhasználó leiratkozhat a megrendelt hírlevelekről a hírlevelek alján elhelyezett hivatkozásra kattintással.

VIII. Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

2. Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat jogorvoslatért.